Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Verdedig.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Verdedig.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verdedig.nl is het niet toegestaan eigen tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Verdedig.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Verdedig.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Verdedig.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Verdedig.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Ook aanvaardt Verdedig.nl geen aansprakelijkheid voor de getoonde foto's, plaatjes en teksten. In sommige gevallen zijn deze via de bekende zoekmachines (zoals Google) geindexeerd en ter illustratie toegevoegd aan een bericht. Mocht u van mening zijn dat getoonde plaatjes niet op Verdedig.nl horen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Verdedig.nl zal nooit en te nimmer verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de hyperlinks en vrij verkrijgbare foto's en/of plaatjes en teksten die algemeen te vinden zijn op het world wide web.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Verdedig.nl op deze pagina.